Bryggankollegan jägmästare Caroline Sundberg medverkade på fastighetsägarens sida i ett ärende där staten nekat ersättning för stoppad avverkning. Senare fattades beslut om bildande av reservat på delar av den stora fastigheten. Staten återkallade sin överklagan hos HD i december 2020 och efter 7 års förhandlingar avgjordes slutligen frågan. Intrångsersättning 54 000 000 kr + 25 % tillägg enligt ExL regler.

Vidare skulle även en årlig ersättning betalas för förlorad avkastning. Ersättningen skulle vara ränta enligt räntelagen på beloppet 10 000 000 kr.

Numera ska staren betala intrångsersättning för nekad avverkning av fjällnära skog.

Caroline Sundberg är auktoriserad lantbruksvärderare med en jägmästarexamen i botten. Hon har även en auktorisation som småhusvärderare.