Plan och Bygglovsärenden

Vi har erfarenheter av frågor rörande ersättning vid inlösen, rivningsförbud och sk skyddsbestämmelser enligt plan- och bygglagen, PBL. Den första frågan som det gäller att ta ställning till är om skadan vid rivningsförbud eller skyddsbestämmelser är så omfattande att skadan överstiger gränsen för vad en fastighetsägare är skyldig att tåla utan ersättning. Det gäller således att inte bara värdera skadan utan också att beakta rättspraxis och motivuttalanden i PBL-propositionen för att kunna avgöra om ersättning kan utgå.

Vi arbetar också med överklaganden av bygglov givna enligt PBL. I samband med att byggnadsnämnden går ut på samråd eller utställning av förslag till ett planprogram eller en detaljplan medverkar vi och upprättar yttranden över förslagen.

I samband med att en kommun låter ta fram en detaljplan som medger ytterligare byggrätter ställs krav på att fastighetsägaren skall teckna ett exploateringsavtal med kommunen före det att detaljplanen antas. Vi har erfarenhet av exploateringsavtal och lagligheten av de exploateringsåtaganden som kan krävas i ett exploateringsavtal. Förutom att upprätta eller ge synpunkter på ett exploateringsavtal medverkar vi i förhandlingar för att nå fram till ett rimligt exploateringsavtal.

Vi har också erfarenhet av gatukostnadsutredningar och vad som kan betraktas som skäliga uttag av gatukostnader.

Bengt Rådman