Tvister

Tvångsinlösen av mark sker vanligen enligt reglerna i expropriationslagen, väglagen, järnvägslagen, ledningsrättslagen fastighetsbildningslagen eller plan- och bygglagen. Vid expropriation eller tvångsvis inlösen av fastigheter för ett allmänt ändamål (t ex gatu- och parkmark) gäller att ersättningen i samtliga fall skall bedömas utifrån expropriationslagens regler.

Enligt expropriationslagens ersättningsregler skall hela fastighetens marknadsvärde ersättas med en sk löseskilling. Vid tvångsvisa förvärv av en del av en fastighet skall ersättningen bedömas utifrån fastighetens värde före respektive efter markavståendet eller intrånget. Vid bedömningen av fastighetens marknadsvärde före intrånget, skall bortses från expropriationsföretagets värdepåverkan, men vid bedömningen av värdet efter intrånget skall beaktas t ex en negativ värdepåverkan på restfastigheten som orsakas av buller och andra störningar från en ny trafikled. Ersättning för negativa värdepåverkan p g a sk miljöstörningar begränsas dock av en regel i expropriationslagen där det anges att sk orts- och allmänvanliga störningar får tålas utan ersättning.

Expropriationslagen ger också möjlighet för fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att få sk annan ersättning. Syftet med annan ersättning är att fastighetsägaren skall ersättas även för andra ekonomiska skador som uppkommit p g a expropriationen.

Vi har lång erfarenhet av ärenden vad gäller expropriation och tvångsinlösen och värderingar vid dessa situationer. Till huvuddelen arbetar vi på fastighetsägarnas sida (den som är drabbad av en tvångsvis inlösen) och förutom värderingar biträder vi fastighetsägare i både förhandlingar och i processer.

Vid expropriation eller tvångsvis inlösen för allmänt ändamål gäller att en fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan låta pröva t ex ersättningen vid domstol. Därvid har fastighetsägaren rätt att få sina kostnader för ombud och sk tekniskt biträde i processen och betalda oberoende av utgången i målet. Lagstiftaren har med hänsyn till rättssäkerheten bedömt det erforderligt att fastighetsägare skall kunna få sin sak prövad i domstol utan att riskera processkostnader i första instans (vid expropriation eller inlösen för allmänt ändamål).

Vid försäkringsskador t ex vid brand då byggnaden ej skall återuppföras och vid olovlig avverkning på tomtmark gör vi skadevärderingar i enlighet med gällande försäkringsvillkor.

Peter Samuelsson
Nils Spross