Lantmäterifrågor

Vi biträder och arbetar fram tekniskt och juridiskt underlag för fastighetsbildning, bildande av tredimensionell fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, klyvningar och fastighetsregleringar mellan fastighetsägare.

Vid tredimensionell fastighetsbildning och bildande av gemensamhetsanläggningar har vi både juridisk kompetens och erfarenhet av fastighetsbildnings- och anläggningslagen. Därutöver har vi teknisk kompetens och erfarenhet att ansvara för att ta fram underlag och erforderliga ritningar för förrättningar. Vi har också erfarenhet av frågor rörande samfällighetsföreningar.

Vid klyvningar och tvångsvisa fastighetsregleringar kan vi ge sakkunnigutlåtanden vad gäller tillåtligheten av en klyvning eller en tvångsvis fastighetsreglering. Vi gör även erforderliga värderingar och kan medverka som tekniskt biträde i en eventuell process

Vi utför värderingar och biträder också vid tvister om ledningsrättsförrättningar. Vi har bl a medverkat som tekniskt biträde i två av tre ledningsrättsmål som hösten 2007 upptagits till prövning av högsta domstolen (telemaster och telestation).

Peter Samuelsson
Nils Spross