Tomträtt och arrende

Tomträttslagstiftningen är ett regelverk med många tvingande bestämmelser av delvis udda karaktär. Eftersom tomträttsavgälderna regleras med relativt långa tidsintervall kommer de flesta tomträttshavare sällan i kontakt med regelverkets många blindskär och har därför inte möjlighet att utveckla tillräcklig egen erfarenhet på området.

Vid utveckling och omvandling av byggnadsbestånd belägna på tomträttsfastigheter uppkommer också problem med avtalstolkning och annat, som flertalet tomträttshavare bara har en vag föreställning om.

Även lagregleringen rörande markarrenden är delvis komplicerad och svåröverskådlig och förfarandet vid tvister är omgärdat av formalia, som både markägare och arrendatorer har svårt att behärska i den utsträckning, som är nödvändig för att tillvarata sin rätt.

Bryggans konsulter har genom sin verksamhet under lång tid byggt upp en erfarenhet och spetskompetens inom dessa speciella områden som saknar motsvarighet. Vi betraktar oss som marknadsledande när det gäller att biträda parter vid förhandlingar och i domstolsprocesser i alla hithörande frågor.

Bryggans fortlöpande och omfattande engagemang inom dessa verksamhetsfält medför också som bieffekt tillgång till en både bred och djup erfarenhetsbas när det gäller markfrågor över huvud taget.

Lars Fröjd
Peter Samuelsson