Den pågående pandemin orsakat av coronaviruset har med början under mars 2020 fått mycket omfattande konsekvenser för de makroekonomiska förutsättningarna i Sverige. Därmed påverkas också förutsättningarna på hyres- och fastighetsmarknaderna i stor utsträckning.

Mest tydliga och uppenbara är konsekvenserna för verksamheter som i stort sett helt eller mycket kraftigt har förlorat sina intäktsmöjligheter – bl a inom hotell- och restaurangbranschen, andra besöksnäringar och reseföretag. För fastigheter med dessa kategorier av hyresgäster ökar riskerna för hyresförluster och vakanser på kort sikt dramatiskt. Även handelsfastigheter påverkas av minskade försäljningsvolymer och därtill kopplade likviditetsproblem bland hyresgästerna.

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter kan bedömas tillhöra de kategorier som påverkas i minst utsträckning ifråga om ökad risk för hyresförluster. För kommersiella fastigheter och industrifastigheter i övrigt beror konsekvenserna av hyresgästsammansättning och vilka typer av verksamheter som bedrivs.

Fastighetsmarknaden består av ett flertal olika marknadssegment där i sin tur flera olika kategorier av aktörer verkar. Större aktörer med långsiktiga investeringsperspektiv kan sannolikt hantera hyresförluster över en begränsad tid och samtidigt ha möjligheter att göra nya förvärv. På marknader som domineras av mindre aktörer är riskerna större för att likviditeten i fastighetsmarknaden försämras genom att köparna saknar finansiering, parallellt med att säljarna inte är beredda att sänka prisförväntningarna i tillräcklig grad.

Marknadens underliggande värdering kan antas grundad på förväntningar om fastigheters avkastningsförmåga i på längre sikt. Omvärldsfaktorer som bedöms mer tillfälliga kan därför förväntas få mer marginella priseffekter, så länge inte de blir så allvarliga att de leder till tvångsavyttringar i större skala.

Under förutsättningen att en normalisering av läget inte är alltför avlägset, bedöms att effekterna i första hand visar sig i form av minskad aktivitet och försämrad likviditet i marknaden. Innan påtagliga priseffekter går att notera, präglas fastighetsmarknaden troligen av längre och trögare transaktionsprocesser.